Наративен и финансиски изветашај за 2018 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 на ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во понатамошниот текст: ДПД Свети Николе) во текот на годината спроведе повеќе од 20 активности кои беа предвидени во рамките на…

повеќе детали