Проект: Доброволните противпожарни друштва, активни општествени чинители!!!, е поддржан од програмата Цивика Мобилитас – мали акциски грантови ЦК-МАК-02

Содржината на овoj адресар е единствена одговорност на Доброволното противпожарно друштво Свети Николе и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC).