Врз основа на член 5 став 1 и член 25 став 1 алинеја 1 од Законот за здруженија на граѓани и фондации (Сл. весник на РМ бр. 31/98) и член 53 став 9 од Законот за заштита од пожари (Сл. весник на СРМ бр. 43/86), Собранието на здружението – доброволно противпожарно друштво Св. Николе на Седницата одржана на ден 17.11.1998 год. донесе:

СТАТУТ

НА ДОБРОВОЛНО ПРОТИВПОЖАРНО ДРУШТВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Преземи статут