Мисија: ДПД Свети Николе работи на превенција за заштита на животната средина и природата од пожари и други штетни влијанија на доброволна основа преку едукација и координација на граѓаните при директни акции и интервенции.

 

Визија: Свети Николе да биде заедница на здрави, среќни и совесни граѓани кои активно придонесуваат за превенција од пожари и останати елементарни непогоди, градејќи хармонија помеѓу човекот и природата.