Подолу можете да го преземете Годишниот, наративниот и финансискиот извештај за 2021 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе.

ПРЕЗЕМИ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021

ВОВЕД

ЗА НАС

Ние сме доброволна, непрофитна, хумана организациJа од доменот на противпожарната заштита, коJа во континуитет работи и функционира од 1935 година. Со голема љубов и посветеност ние гаснеме пожари за зголемување на безбедноста на целокупното население и приридата. Нашите членови секогаш се подготвени да одговорат на потребите и барањата на заедницата, а со тоа и го надополнуваат недостатокот од пожарникари коJ постои во противпожарниот сектор во државата. Имаме стекнато голема доверба од страна на населението, благодареJќи на добро обучениот тим, организациската структура и одличната противпожарна опрема и возила со кои располагаме. Нашиот тим секогаш е подготвен за брзи интервенции предизвикани од различни елементарни непогоди (пожари, поплави, земJотреси, ерозии, ветрови), сообраќаJни несреќи и КОВИД-19, но и вложуваме особен труд во реализирање на нашата програма за едукативни и превентивни акции со цел градење свесни и совесни граѓани, како и градење на животни вештини каJ децата и младината преку образовниот систем, со кои не можат да се стекнат преку образовниот процес.

ЦЕЛИ

ДПД Свети Николе ги дефинираше следните цели за периодот 2021 – 2024 и тоа:

Постигнување на долгогодишна финансиска одржливост; Институционално Jакнење на организациJата;

Изградба на нова модерна гаража за нашите 5 противпожарни возила; и Градење на мрежа на доброволни противпожарни друштва во РМ.

МИСИЈА

ДПД Свети Николе работи на превенциJа за заштита на животната средина и природата од пожари и други штетни влиJаниJана доброволна основа преку едукациJа и координациJа на граѓаните при директни акции и интервенции.

ВИЗИЈА

Свети Николе да биде заедница на здрави, среќни и совесни граѓани кои активно придонесуваат за превенциJа од пожари и останати елементарни непогоди, градеJќи хармониJа помеѓу човекот и природата.

ВРЕДНОСТИ

ДПД Свети Николе со своите прогресивни идеи базирани на еднаквост, партиципативност и консензус, активно работи на промоциJа на волoнтеризмот во државата и истакнување на подзаборавените вредности во општеството, преку промоциJа на хуманоста, алтруизмот, филантропиJата и другарството, како темелни во градење на просперитно, богато и безбедно општество, секогаш водени од подзаборавената парадигма:

„Не што општеството направило за Нас, туку што Ние можеме да направиме за него “.

РЕЗИМЕ

Активностите и постигнатите резултати се должат на годишната програма на ДПД Свети Николе, коJа финансиски е поддржана од страна на ЕЛС Свети Николе, индивидуални донации од страна на наши подржувачи, финансиска и поддршка во вид на услуги од страна на бизнис заедницата, како и донациите од домашни и меѓународни донатори и подржувачи.Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во понатамошниот текст: ДПД Свети Николе) во текот на годината спроведе повеќе од 30 активности кои беа предвидени во рамките на зацртаните цели за противпожарна превенциJа, едукациJа, реализациJа на тренинг сесии и спроведување на директни акции, произлезени од зацртаната годишна програма кон остварување на очекуваните резултати.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА 

 • Активно учество на повеќе од 80 доброволни пожарникари во локализирањето на 10 пожари-урбани и шумски пожари и 20 технички интервенции;
 • Изработен наставен план и програма за теоретскаи практична обука на 8 млади доброволни пожарникари;
 • Изработен наставен план и програма за теоретска и практична обука на 8 доброволни пожарникари;
 • Спроведен проект„Доброволните противпожарни друштва,активни општествени чинители!!!, финансиски поддржан од програмата за мали акциски грантови ЦМ-МАК-02 на ЦИВИКА МОБИЛИТАС;
 • Германска амбасада СкопJе – донациJата на софистицирана противпожарна опрема за подобрување на капацитетите на 3 доброволни противпожарни друштва во државата (ДПД Свети Николе, ДПД „БаJрам Мифтари“-Чаир и ДПД ДоJран), од кои на ДПД Свети Николе Jа доби следната ПП Опрема: квадрицикл CF MOTO 850XC, 3-прскалки Stihl SR 420, 1 моторна пила МS 180, 1 водна пумпа Honda WB30, 8 напретњачи, 8 преносни радио станици,  10  пара  ПП  чевли,  10  полумаски,  20  филтри  за  полумаски.  5  црева  52мм, 1 хидрантски продолжеток, 1 хидрантски клуч за подземна мрежа, 1 универзален клуч за надземна хидрантска мрежа, 4 АБЦ универзални клучеви;
 • Посета од страна на 2 доброволни противпожарни друштва ДПД Пуцонци и ДПД Камница од Република СловениJа;
 • Реализирана работна посета од страна на 8 члена на нашиот стратешки партнер Operation Florian од Велика БританиJа;
 • Учество на 15 наши членови на он-лаJн работилници и обуки,  организирани  и реализирани од МЦМС, Цивика Мобилитас, Граѓански ресурсен центар, ДирекциJа за заштита и спасување (ДЗС) и Центарот за управување со кризи (ЦУК);
 • Потпишан Кодекс на граѓански организации, организиран и реализиран од страна на МЦМС и Civica Mobilitas;
 • Набавена енергетско ефикасна машина за перење на алишта AEG L9-FEC49S со голем капацитет за одржување на лично заштитната ПП опрема на доброволните пожарникари, од страна на нашиот долгогодишен поддржувач и донатор Г-дин Видан Насков од Кралството Шведска;
 • Здружението Конект ги трансферира финансиските средства од Донаторскиот кружок, обезбеди  донации  во  градежни  материJали  од  општествено  одговорните  компании
 • „Адинг“АД СкопJе, донациJа во изолациJа за партерно уредување во материJал Подинг К – Црвен за 180 м2 и 225 вреќи цемент од “УсJе“ АД СкопJе, за изградба на гаража на ДПД;
 • ДонациJа на нов ладилник FAVORIT CF-278S и микро бранова печка FUEGO MM720CR6Ѕ од страна на нашиот стратешки партнер OPERATION FLORIAN од Велика БританиJа;
 • Финансиска поддршка од страна на Ротари клуб Свети Николе за изградба на гаража;
 • ДонациJа на 1 ПВЦ прозор од страна на Алекс дооел Свети Николе и набавка на 1 ПВЦ влезна врата и 7 ПВЦ прозори од истата општествено одговорна компанија;
 • ARMOR + ДОО СкопJе ни донираше 10 огноотпорни конбинизони, 6 пара противпожарни чевли и 10 Марами за шумски пожари:
 • Нашиот член Дуле Душановски, коJ работи и живее во Кардиф, Велс – Велика БританиJа донираше 7 противпожарни шлемови Rosenbauer HEROS Xtreme;
 • Општествено одговорната компаниJа Андонов дооел Свети Николе ни донираше профили 10 броJа -10 х 10см и 10 профили 6 х 6см за метална конструкциJа на гаражата;
 • Репарирани 17 столови, донациJа од ОЖО Свети Николе; и
 • Преотстапен  ATV- четирицикл HONDA TRX 450ES  од страна на Владата на РСМ, дониран од страна на нашиот стратешки партнер ОперациJа ФлориJан на траJно користење на ДПД.

Во спроведувањето на годишната програма не се имплементираа сите предвидени активности од аспект на скромните финансиски средства со кои располага нашата организациJа, како и актуелната состоJба во бизнис заедницата, предизвикана од глобалната пандемиJа со КОВИД-19. НаJголем дел од неспроведените активности беа од делот на предвидените обуки и промоциJата на нашите капацитети пред сите образовните институции, бизнис секторот, државните и локални чинители.

РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ 

Во календарската 2021 година ДПД Свети Николе спроведе 50% од предвидените активности од своJата годишна програма финансирана од страна на единицата на локална самоуправа Свети Николе.

Успешно реализиран проектот со наслов „Доброволните противпожарни друштва, активни општествени чинители!!!, финансиски поддржан од програмата ЦМ-МАК-02 мали акциски грантови на донаторот ЦИВИКА МОБИЛИТАС – (проект на ШваJцарската агенциJа за соработка и развоJ (СДЦ), претставена од ШваJцарската амбасада во Република МакедониJа, коJ го спроведуваат НИРАС од Данска, МЦМС и ФЦГ Шведски развоJ АБ од Шведска.

Проектот овозможи за прв пат во Република МакедониJа да се спроведе теренско истражување на реално активните доброволните противпожарни друштва. Како резултат на проектот е комплетната и сеопфатна Анализа и Адресарот на 15 ДПД-а во државата, во коJа се детерминира реалната состоJба во доброволниот противпожарен секторот, човечките и материJално-техничките капацитети со кои располагаат, со цел идно вмрежување за подобро функционирање на организациите и поуспешно застапување.

Германска амбасада СкопJе по мал проект,  донираше на 3 ДПД-а: ДПД Свети Николе, ДПД

„БаJрам Мифтари“-Чаир и ДПД ДоJран, нова софистицирана противпожерна опрема за зголемување на материJално-техничките капацитети на истите и тоа: 9-прскалки Stihl SR 420, 3-моторни пили МS 180, 3- водени пумпи Honda WB30, 24-напретњачи од 25-литри, 24- преносни радио станици BAOFENG UV-9R, 10-пара огно отпорни ПП чевли, 30-полумаски за шумски пожари, 60-филтри за полумаски. 15-црева 52мм, 5-црева 75мм, 3-хидрантски продолжетоци, 3-хидрантски клуч за подземна мрежа, 3 универзални клучеви за надземна хидрантска мрежа, 12-АБЦ универзални клучеви и 1-возило АТВ (четвороцикл) CFMOTO 850XC за поуспешно справување со шумски пожари, поплави и технички интервенции.

Активно партиципаципирање на состаноци, работилници, обуки, трибини, форуми и конференции за унапредување на капацитетите на друштвото, организирани од разни домашни и меѓународни донатори. Учество на работни состаноци со локални и државни чинители од полето на противпожарната заштита за унапредување на противпожарниот и спасувачкиот сектор во општината, како и со државните институции надлежни  за безбедноста на целокупното население и природата ДирекциJата за заштита и спасување (ДЗС) и Центарот за управување со кризи (ЦУК).

Донирана противпожарна опрема, градежни материJали, основни и финансиски средства од страна на физики лица и општествено одговорни компании за изградба на нова гаража за ПП возилата, подобрување на условите за работа во просториите на ДПД и зголемување на лично заштитната опрема на доброволните пожарникари.

РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ОД ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ЗА 2021 ФИНАНСИРАНА ОД СТРАНА НА ЕЛС СВЕТИ НИКОЛЕ

 ЕДУКАТИВЕН ДЕЛ ОБУКИ

2 – работилници за противпожарна тактика за гасење на шумски пожари опфатени 8 члена;

Спроведена 4 часовна едукативна работилница за 8 учесници со запознавање на дишните апарати и начинот на нивната употреба при урбани пожари;

ЕдукациJа на 8 члена на ДПД за запознавање на опремата за интервенции при инциденти со опасни материи;

ПРАКТИЧНИ ОБУКИ И ИНТЕРВЕНЦИИ

Спроведена 6 часовна обука на 8 пожарникари за работа со 10,5 метарска скала и тренинг со ПП-млазници и ПП-црева (всмукувачки и потисни);

Одржана 8 часовна обука на 2 тима од по 4 члена пожарникари – сениори за ракување со 13,5 метарска ПП-скала и работа со  сите видови на пумпи со кои располага ДПД;

Трансферирана обука за користење на дишни апарати во времетраење од 8 часа на 2 тима од по 2 учесника;

Земање на активно учество на повеќе од 80 наши членови на повење од 10 директни противпожарни интервенции и 20 технички интервенции; и

Учество на 2 наши претставници на трибини и работилници на Кризниот штаб на општина Свети Николе.

KОВИД – 19

Нашата организациJа во насока на поуспешно справување со глобалната пандемиJа со Ковид-19, набави мултифункционална противпожарна опрема 3 грбни пумпи STIHL SR420, донациJа од Германска амбасада СкопJе, кои освен при настап на шумски пожари, преку надградба со иновативни приклучоци,  истите ќе бидат користени и за дезинфекции на обJекти и Jаво корисни површини.

Сакаме да истакнеме дека нашата организациJа ги имплементира во секоJ дневното функционирање сите протоколи и мерки, донесени од страна на Владата на РСМ за заштита на персоналот и опремата од Ковид 19.

ГЕРМАНСКА АМБАСАДА СКОПЈЕ – ПРОЕКТ  “НАБАВКА НА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПОЖАРИ, ПОПЛАВИ И КОВИД – 19” 

Донација на софистицирана противпожарна опрема во вредност од 22.900,00ЕУР или 1.404.087,00МКД. Договорот за донација се потпиша 22.10.2021г., од страна на нејзината Екселенција Г-ѓата Амбасадорка Анке Холштајн и претседателите на 3 Доброволни противпожарни друштва (ДПД-Свети Николе, ДПД  „Бајрам Мифтари“-Чаир  и  ДПД  Дојран), Противпожарната опрема ќе се користи за поуспешно, поефикасно и поефективно  настапување при шумски пожари, поплави, останатите елементарни непогоди и КОВИД-19. Донираната опремата, исто така значително ќе Jа подобри личната безбедност на доброволните пожарникари директно инволвирани во процесот на справување со сите инциденти, како и зголемена и унапредена комуникација на доброволните противпожарни единици. Донацијата е финансирана од буџетот на Сојузното министерство за надворешни работи на ГерманиJа, преку фондот за мали проекти со цел поттикнување на социJалниот и економскиот развој во државата.

ДОНИРАРАНА ОПРЕМА НА ДПД СВЕТИ НИКОЛЕ

 • АТВ четирицикл SFMOTO со мотор со Jачина од 850ccm; 3 – моторни прскалки и дувалки – STIHL – SR 420;
 • 1 – моторна пила за сечење дрва – STIHL – MS 180;
 • 8 – Мешина за вода со рачна пумпа (напретњача) – В25- ФЕЛИКС Ранец 25л;
 • 55 – Противпожарни црева 52 мм FAVORIT сертификат О NORM F2105;
 • 10 – Противпожарни полу маски HALF-MASK IN PP – THERMOPLASTIC OVERMOULD Ref. M6400E JUPITER со 2 места за филтер;
 • 20  –  Филтри  ABEK1  за  полумаска  M6400  JUPITER  за  2 филтер места;
 • 8 – Преносна радио станица воки-токи Baofeng UV-9R;
 • 10  Пара  огноотпорни  чевли  ROCK  DIORIT  S3  до  300 степни целзиусови;
 • 1- Клипни моторна пумпа HONDA WB-30; 1- Хидрантски продолжеток В 2С;
 • 1- Хидрантски Т – клуч;
 • 1- Хидрантски универзален клуч; и
 • 4- Хидрантски АБЦ универзален клучеви.

Противпожарната нова софистицирана опрема донирана од страна на Германската амбасада во СкопJе беше предадена од страна на Амбасадорката на СоJузна Република ГерманиJа во СкопJе неJзината ЕкселенциJа Г-ѓа Анке ХолштаJн.на 12 Jануари 2022 година во Свети Николе.


CIVICA MOBILITAS – ПРОЕКТ “ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ДРУШТВА, АКТИВНИ ОПШЕСТВЕНИ ЧИНИТЕЛИ” 

Успешно реализиран проектот со наслов „Доброволните противпожарни друштва, активни општествени чинители!!!, финансиски поддржан од програмата ЦМ-МАК-02 мали акциски грантови на донаторот ЦИВИКА МОБИЛИТАС – (проект на ШваJцарската агенциJа за соработка и развоJ (СДЦ), претставена од ШваJцарската амбасада во Република МакедониJа, коJ го спроведуваат НИРАС од Данска, МЦМС и ФЦГ Шведски развоJ АБ од Шведска.

Проектот се спроведе за 7 месеци почнуваJќи од 01.12.2020г. до 31.07.2021г.,иако според првичниот договор временската рамка беше 5 месеци, но заради пандемиJата од Ковид-19, не бевме во можност навремено да Jа спроведиме акциJа за мапирање на реално активните ДПД во државата, па од таа причина бевме принудени да побараме од донаторот пролонгирање на временската рамка. Вкупниот буџет на проектот 300.316,00МКД.

Проектот овозможи за прв пат во Република МакедониJа да се спроведе теренско истражување на реално активните доброволни противпожарни друштва. Како резултат на проектот е комплетната и сеопфатна Анализа и Адресарот https://dpd.org.mk/analiza-na-dpd-a/ на 15 ДПД-а во државата, се детерминира реалната состоJба во доброволниот противпожарен секторот, човечките и материJално- техничките капацитети со кои располагаат, со цел идно вмрежување за подобро функционирање и застапување пред релевантните државни безбедносни институции. Анализата и Адресарот се преведени   на англиски  Jазик https://dpd.org.mk/analysis-of-volunteer-fire-departments-in-north-macedonia/.

Г – ДИН ВИДАН НАСКОВ, BJÄSTASKOLAN И ULF THORS – ДОНАЦИЈА НА МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ НА АЛИШТА AEG  L9 – FEC49S

ДонациJа од страна на нашиот долгогодишен поддржувач и донатор Г-дин Видан Насков, Ulf Thors и училиштето Bjastaskolan од Кралството Шведска на нoвa енергетско ефикасна машина за перење на алишта AEG L9-FEC49S со капацитет од 9 килограми за одржување на лично заштитната ПП-опрема на доброволните пожарникари на ДПД Свети Николе.

Новата софистицирана машина за перење на алишта многукратно Jа зголеми здраствената заштита на нашите пожарникари, кои се ангажирани на сите видови на инциденти, на кои се ослободуваат разни токсични материи, кои се таложат на лично заштитната ПП опрема.

OPERATION  FLORIAN ДОНАЦИЈА НА ЛАДИЛНИК FAVORIT  CF 278 S И МИКРОБРАНОВА ПЕЧКА FUEGO MM 720CRS

Во насока на подобрување на условите за работа во куJната на противпожарната станица на ДПД Свети Николе, нашиот стратешки партнер ни донирање нов ладилник FAVORIT CF-278S и микро бранова печка FUEGO MM720CR6Ѕ. Двата нови енергетско ефикасни куJнски апарати со значително ќе ги подобрат условите за складирање, одржување и чување на прехранбени производи и пиJалоци, како и во брзата подготовка на оброци за доброволните пожарникари. Истотака, нивната висока енергетска ефикасност ќе даде силен импакт во редуцирањето на висината на сметките за електрична енергиJа.

ARMOR + ДОО СКОПЈ Е – ДОНАЦИЈА НА 10 ОГНООТПОРНИ КОМБИНИЗОНИ, 6 ПАРА ПРОТИВПОЖАРНИ ЧЕВЛИ И ЧИЗМИ И 10 МАРАМИ ЗА ШУМСКИ ПОЖАРИ

Нашиот долгогодишен донатор и поддрживач АРМОР + ДОО СкопJе, ни донираше 10, огноотпорни комбинизони, 2 пара противпожарни чизми, 4 пара противпожарни чевли и 10 марами. Целокупната опрема е наменета за настапување на
нашите членови на шумски пожари и течнички интервенции. Оваа донациJа на високо квалитетна лично заштитна противпожарна опрема, многукратно ќе Jа зголеми безбедноста на доброволните пожарникари при настапи на шумски пожари и технички интервенции.

ДУЛЕ  ДУШАНОВСКИ  – ДОНАЦИЈА   НА   7  ПРОТИВПОЖАРНИ   ШЛЕМОВИ ROSENBAUER   HEROS   XTREME

 Нашиот член Дуле Душановски, коJ работи и живее во Кардиф, Велс – Велика БританиJа, исто така е еден од долгогодишните поддржувачи и донатори на разна противпожарна опрема. Оваа година  ни донираше 7 противпожарни шлемови  Rosenbauer HEROS Xtreme. Со донациJата на модерни противпожарни шлемови ќе се подобри личната заштита на доброволните пожарникари при настап на урбани пожари и технички интервенции.

АНДОНОВ   ДООЕЛ   СВЕТИ   НИКОЛЕ – ДОНАЦИЈА   НА   ПРОФИЛИ   ЗА   ИЗГРАДБА  НА НОВА   МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА   ГАРАЖА

Општествено одговорната компаниJа Андонов дооел Свети Николе е наш долгогодишен поддржувач и донатор. Во насока на изградба на нова мултифункционална гаража за нашите 5 противпожарни возила, донираше железни профили и тоа: 10 броJа -10 х 10см и 10 профили 6 х 6см, за изградба  на  металната конструкциJа.

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ КОНЕКТ СКОПЈЕ – ОБЕЗБЕДИ 2 ДОНАТОРА ЗА ИЗГРАДБА НОВА ГАРАЖА – АДИНГ АД СКОПЈЕ И АД УСЈЕ СКОПЈЕ

Здружението на граѓани Конект од СкопJе ни трансферира 135.166,00МКД, од виртуелниот донаторки кружок, коJ се оддржа на 29.12.2020 година, на коJ земаа учество повеќе од 150 учесници, од кои 60 индивидуални донатори и 3 одговорни компании. Конект СкопJе, после одржаниот кружок продолжи со кампањата во обезбедување на финансиски средства и градежни материJали, при што за 2021 обезбеди 2 донатора, кои ќе ни донираат градежни материJали, потребни за изградба на мултифункционалната гаража

1,АдингАД СкопJе, донираше градежен материJал Подинг К – Црвен боJа, за изолациJа за партерно уредување на гаражата за површина од 180 м2.

2. УсJе АД СкопJе ни донираше 225 вреќи цемент за партерно уредување – бетонирање на површина од 180м2.

Напомена: Донираните материJали  не се превземени од магацините на донаторите, од аспект што немаме обезбедено финансии и материJали за комплетна изградба на гаражата, како и немањето на простор и услови за чување на истите.

РОТАРИ КЛУБ СВЕТИ НИКОЛЕ – СПОНЗОРСТВО НА ФИНАНСИСКИ  СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВА ГАРАЖА

Ротари клубот од Свети Николе ни донираше финансиски средства во висина од 60.000,00МКД за изградба на нова мултинаменска гаража за 5 противпожарни возила на нашата организациJа. Спонзорството од страна на Ротари клубот Свети Николе ќе помогне во заокружувањето на финансиската конструкциJа за отпочување на градежните активностите за изградба на гаражата.

АЛЕКС ДООЕЛ СВЕТИ НИКОЛЕ – ДОНАЦИЈА НА 1 ПВЦ ПРОЗОР НАБАВКА НА ПВЦ ВЛЕЗНА ВРАТА И ПВЦ ПРОЗОРЦИ

 Општествено одговорната компаниJа Алекс дооел Свети Николе ни донираше 1 ПВЦ прозор и ни даде набавни цени за 7 ПВЦ прозори  и 1 влезна врата. Со донациJата многукратно се подобриJа условите    на     работа    и     престоJ      во просториите   на    нашата  организациJа, преку  подобрена  енергетска ефикасност, изразена преку зголемена термичка и звучна изолациJа.

РЕПАРАЦИЈА НА ДОНИРАНИ СТОЛОВИ ОД ОЖО СВЕТИ НИКОЛЕ

Комплетно репарирани 17 столови, донациJа од ОрганизациJа на жени Свети Николе. ДонациJата  ги зголеми капацитетите на организациJата за спроведување на едукативни работилници, обуки и состаноци.

ПОТПИШАН КОДЕКС НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

На ден 25.09.2021 година, ДПД Свети Николе го поптиша Кодексот на граѓански организации на настан „Ден на ГО“, организиран од страна на МЦМС и Civica Mobilitas, Кодексот е потпишан од страна на 59 граѓански организации, на истиот му претходеа 3 работилници, кои се одржаа на (10.03.2021г. 20.05.2021г и на 22.06.2021 г. Кодексот за граѓански организации има за цел да го заJакне системот на саморегулациJа и да придонесе до поголема професионалност, транспарентност и отчетност.

УЧЕСТВО НА СОСТАНОЦИ, РАБОТИЛНИЦИ И ТРИБИНИ

 • Учество на 20 наши членови на он-лаJн работилници и обуки, организирани  и реализирани од МЦМС, Цивика Мобилитас, Граѓански ресурсен центар, ДирекциJа за заштита и спасување (ДЗС) и Центарот за управување со кризи (ЦУК);
 • ПартиципациJа на 1 наш претставник на 1 дневната он-лаJн тематска обука „Систем за управување со квалитет на граѓански организации во Хрватска, ОК 2015”; МЦМС
 • Учество на анкети “Прашалник за следење на овозможувачката околина во 2020 година;
 • „Соработката и поддршката за граѓанските организации од единиците на локална самоуправа (ЕЛС)“; „Годишно истражување за проценка на Насоките за граѓанско општество на ЕУ 2020; МЦМС
 • Учество на 1 претставник на работилница „Размислувања за саморегулациJа на граѓанското општество со споделување на регионални и меѓународни искуства“; МЦМС
 • Учество на 2 члена на работилница 16.12.2021 год. „EU Support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management in the Western Balkans and Turkey“ организирана од страна на ДирекциJа за заштита и спасување (ДЗС), прадавачи на работилницата Paolo Fiorucci и Umberto Pernice од CIMA ФондациJа од ИталиJа,  проект менаџер Валентина Атанасовска;
 • Учество на 6 наши претставници со директорите на Центарот за управување со кризи (ЦУК) г-дин СтоJанче Ангелов и директорот на (ДЗС) г-дин Беким Максути, на состаноците се разговараше за развоJот и унапредување на доброволниот противпожарен сектор, со презентациJа на Анализата на ДПД-а во државата.

РАБОТНИ ПОСЕТИ НА ДПД СВЕТИ НИКОЛЕ

Работна посета и престоJ во нашата станица на 8 членови од страна стратегискиот партнер ОперациJа ФлориJан, при предавањето на 3 противпожарни возила на ТППЕ Свети Николе, ТППЕ Македонска Каменица и ДПД Новаци – Новаци и еднонеделната обука на 3 ПП единици. Дефинирана идна поддршка и развоJ на целокупниот противпожарен сектор во државата, ставаJќи акцент на доброволниот противпожарен сектор. Посета  на  2  ДПД  од  Република  СловениJа:  ДПД  Пуцонци  и  ДПД  Камница-Марибор. Разговарано за идна соработка и збратимување со ДПД Камница – Марибор.

ПРЕОТСТАПЕН ATV – ЧЕТИРИЦИКЛ HONDA TRX 450 ES ОД СТРАНА НА  ВЛАДАТА НА РСМ, ПРЕКУ ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Врз оснва на поднесено барање од нашата организациJа до нашиот стратегиски партнер Operation Florian од Велика БританиJа за преотсапување на донациJа на квадрицикл АТВ Honda TRX 450ES од страна на ДирекциJата за заштита и спасување (ДЗС) на РСМ. Владата на Република МакедониJа донесе одлука бр.03-3161/1 од 23.12.2021 г. за траJно користење на квадрициклот на ДПД Свети Николе.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021 ГОДИНА