ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018

на

ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ

РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ

 Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во понатамошниот текст: ДПД Свети Николе во текот на годината спроведе повеќе од 20 активности кои беа предвидени во рамките на зацртаните цели за противпожарна превенција, едукација, реализација на тренинг сесии и спроведување на директни акции, произлезени од зацртаната годишна програма кон остварување на очекуваните резултати.

Активностите и постигнатите резултати се должат на годишната програма на ДПД Свети Николе, која финансиски е поддржана од страна на ЕЛС Свети Николе и уплатена чланарина од страна на наши конституенти и подржувачи.

Реализирани активности во текот на годината:

 • Активно учество на 100 доброволни пожарникари во локализирањето на повеќе од 20 пожари на територијата на општина Свети Николе;
 • Настап на тим од 30 наши членови на 2 поплави и извлекување на вода од 15 поплавени куќи;
 • Израбитен наставен план за едукација на повеќе од 20 доброволни пожарникари;
 • Изведени 2 показни вежби со учество на 10 доброволни пожарникари и презентирање на опремата и техниката со која располага ДПД Свети Николе пред учениците од двете основни училишта во град Свети Николе.
 • Одржани се едукативни и практични обуки на кои се обучуваа 8 млади и 10 сениори доброволни пожарникари;
 • Земено учество на 5 состаноци од страна на 7 наши членови со релевантни државни институции за идниот развој на противпожарниот сектор во Република Македонија.
 • Посета на повеќе од 100 ученици на нашата противпожарна станица од локалните основни училишта за запознавање со возилата и опремата со која што располагаме и како е да се биде пожарникар.

Покрај остварените резултати од спроведените активности ДПД Свети Николе со својот стратегиски партнер Операција Флоријан од  Велика Британија активно работеше на подготовката за имплементација на планот за заднички принципи на интероперабилност во рамките на  3-те итни сервиси во Република Македонија (JESIP- Joint Emergency Services Interoperability Principles): полицијата, противпожарниот сервис и брзата помош за заеднишко настапување при сообраќајни несреќи.

Во спроведувањето на програмските активности не се имплементираа неколку активности во насока на превентивно настапување и наша промоција пред сите образовните институции, бизнис секторот и државните и локални чинители од аспект на скромните финансиски средства со кои располага нашата организација.

ВОВЕД

Визија: Свети Николе да биде заедница на здрави, среќни и совесни граѓани кои активно придонесуваат за превенција од пожари и останати елементарни непогоди, градејќи хармонија помеѓу човекот и природата.

Мисија: ДПД Свети Николе работи на превенција за заштита на животната средина и природата од пожари и други штетни влијанија на доброволна основа преку едукација и координација на граѓаните при директни акции и интервенции.

ДПД Свети Николе ја остварува својата мисија преку организирање и спроведување на истрашувања, анализи, тренинг сесии и спроведување на директни акции за справување со сите елементарни непогоди (пожари, поплави, земјотреси итн).

Цели:

ДПД Свети Николе ги дефинираше следните цели за периодот 2018 – 2023 и тоа:

 • Изработка на стретегија за период 2019 – 2024;
 • Постигнување на долгодишна финасиска одржливост;
 • Институционално јакнење на организацијата и
 • Градење на мрежа на доброволни противпожарни друштва во РМ.

Историјат

Доброволното противпожарно друштво Свети Николе работи и функционира од 1935 година и е непрофитна, хуманитарна организација од доменот на противпожарната заштита која функционира на доброволна основа. Има добро обучен тим, организациска структура и значително и релевантно искуство на локално и национално ниво во хуманитарни и противпожарни акции, учество во елементарни непогоди и сообраќајни несреќи. ДПД Свети Николе како хуманитарна организација од секогаш ја промовира толеранцијата и меѓусебната доверба помеѓу вклучените страни во инцијативите, како и во промената на јавниот дух со несебичната и активна посветеност за унапредување на јавното добро и доброто на целокупната заедница.

Мотивацијата за основање на нашата организација е настанувањето на големи пожари во град Свети Николе и околината во почетокот на 20 век. Увидувајќи ја потребата на заедницата од организиран пристап за локализирање на пожари, справување со поплави, земјотреси и други природни катастрофи, тогашната напредна младина, трговци, занаетчии и градските власти, заеднички пристапиле кон иницијатива за формирање на организиран противпожарен сервис, како резултат на таа иницијатива се формира нашата институција, која до денес во континуитет веќе 83 години ги реализира своите програмски активности. Во меѓувреме, перманентно работи за унапредување и зголемување на институционалните капацитети со цел изградба на модерен, стабилен и одржлив противпожарен систем во Свети Николе и пошироко на територијата на Република Македонија, преку подигање на јавната свест за граѓаните, особено младата популација за опасности од пожари, останатите природни непогоди и сообраќајни несреќи.

ДПД Свети Николе, посветено работи на  програмска и структурална трансформација и градење на капацитетите на организацијата од аспект на квалитетот и квантитетот на човечките и материјално-техничките ресурси што е и една од целите кои ДПД се стреми да ги постигне на патот кон достигнување на мисијата за постоење на друштвото.

Сакаме да истакнеме дека од основањето до денес во матичната книга за евиденција на друштвото се регистрирани 334 членови, кои имаат земено активно учество во спроведувањето на сите програмски цели на нашето хуманитарно и непрофитно здружение.

Нашата организација нема платен персонал и сите активности ги спроведува на доброволна база. Органи на управување на ДПД Свети Николе се: Собрание, Управен, Надзорен одбор и Старешинство.

Сите активности на ДПД се фукусирани кон сите наши конституенти, сите релевентни локални и државни чинители, бизнис заедницата, невладиниот сектор и пред целокупното граѓанство на локално и централно ниво како крајни корисници од работењето на нашата институција.

РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ

Во календарската 2018 година ДПД работеше на имплементација на активностите од својата годишна програма финансирана од страна на единицата на локална самоуправа Свети Николе и примопредавањена опремата набавена во 2017 година од проектот за набавка на нова софистицирана противпожарна опрема финансиран од страна на Германската амбасада во Скопје.

За редовната годишна програма на ДПД Свети Николе за 2018 година финансиски подржана од страна на ЕЛС Свети Николе се реализираа следните активности:

Едукативен дел спроведени обуки:

 • 4 – работилници за противпожарна тактика за гасење на шумски пожари опфатени 8 члена на ДПД;
 • Обучени 5 члена за ризик факторите за настанување на сообраќајни несреќи, преку спроведување на 2 едукативни работилници во времетраење од 8 часа;
 • Спроведена 8 часовна едукативна обука  на 10 учесници за запознавање на дишните апарати и начинот на нивната употреба при урбани пожари;
 • Едукација на 6 члена на ДПД за тактиките за пристап и запознавање и примена на опремата за интервенции при сообраќајни несреќи;

Практичен дел реализирани обуки:

 • Спроведена 8 часовна обука на 8 млади пожарникари за работа со 10,5 метарска скала, работа со ПП-млазници и ПП-црева (всмукувачки и потисни);
 • 10 часовна обука на 2 тима од по 4 члена пожарникари – сениори за ракување со 13,5 метарска ПП-скала и работа со сите видови на пумпи со кои располага ДПД (на возила и преносни);
 • Транферирана обука во времетраење од 10 часа за користење на дишни апарати на 3 тима од по 2 учесника.
 • Земање на активно учество на повеќе од 100 наши членови на повење од 20 директни противпожарни интервенции (шумски, урбани пожари и поплави) по повик на територијалната противпожарна единица (ТППЕ) Свети Николе, ЕЛС Свети Николе и Дирекцијата за заштита и спасување на Република Македонија.
 • Учество на 6 наши преставници на трибини и работилници на Кризниот штаб на општина Свети Николе за справување со сите видови на инциденти на териториите на општина Свети Николе и Лозово, организирани од страна на Центарот со управување со кризи на Република Македонија;

Извршено примо-предавање на софистицирана противпожарна опрема и тоа:

 • Како резултат на проектот подржан од страна на Германската амбасада во Скопје за набавка на нова софистицирана ПП-опрема во 2017 година,  истата беше предадена во месец март од страна на заменик амбасадорот на Сојузна Република Германија во Скопје Господинот Акветичи и одговорната за мали проекти Госпоѓата Марина Серафимовска
  • Пумпа за извлекување ма вода модел WT30 XK3 DE – за поуспешно справување со поплавите што настануваат на територијата на општина Свети Николе и пошироко на територијата на Република Македонија во случај на прогласување на елементарна криза.
  • Моторна противпожарна пила STIHL – MS 460R – специјален алат, чија намена е специфична за потребите на противпожарната служба во процесот на справувањето со пожари во при претрага и спасување на лица при урбани пожари;
  • Мешина за вода со рачна пумпа модел V25-FELIX В25- Ранец 25л. – Мешина за вода која се нарамува на грб со носивост од 25 литри, истате се користи во процесот на супресија на шумските пожари на непристапен терен , односно нивно гаснење и контролирање.
  • Панорамска маска GALAXY за цело лице модел M9200NO и филтер за маска ABEK2 – заштитна маска со филтер при настапување на шумски пожари, која овозможува примарна заштита од топлина и во исто време ги апсорбира токсичните гасови, опасни за човечкиот организам, кои се ослободуваат при процесот на согорување.
  • Преносна радио станица воки-токи Midland GXT1000vp4 уред за подобрена комуникација и координација на екипите на ДПД-Свети Николе при интервенции на пожари и останатите елементарни непогоди.
 • Земено активно учество на 6 наши претставници на трибини и работилници организирани од страна на МЦМС, како и на програмата на Civica Mobilitas.
 • Извршени две посети на 7 членови на меѓународната партнер организацијата Operation Florian од Велика Британија, за спроведување на идните проекти за обуки на противпожарниот и спасувачкиот сервис во Република Македонија при што се одржаа два состанока со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување на РМ Господинот Аднан Џаферовски, на истите се зборуваше за идната имплементација на планот за заднички принципи на интероперабилност во рамките на 3-те итни сервиси во Република Македонија (JESIP- Joint Emergency Services Interoperability Principles): полицијата, противпожарниот сервис и брзата помош за заеднишко настапување при сообраќајни несреќи.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018 ГОДИНА