Анализа на ДПД-а

Веќе триесет години Република Северна Македонија, не поседува официјална статистика за бројот на активни доброволни противпожарни друштва, нивните човечки и материјално-технички  капацитети. Ваквото непостоење на релевантни информации е резултат на неактивноста на надлежната институција – Републичкиот противпожарен сојуз на Република С. Македонија (РППС), при што остави голем простор за шпекулација и манипулација со бројките на…