Годишен, наративен и финансиски извештај за 2017 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017 на ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ   Подолу можете да го преземете Годишниот и наративниот извештај за 2017 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе.