Годишен, наративен и финансиски извештај за 2019 год.

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019 на ДПД – СВЕТИ НИКОЛЕ Подолу можете да го преземете Годишниот и наративниот извештај за 2019 година од Доброволното Противпожарно Друштво ДПД – Свети Николе.   РЕЗИМЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ Доброволното противпожарно друштво Свети Николе (во понатамошниот текст: ДПД Свети Николе во текот на годината спроведе повеќ е од 30 активности кои беа предвидени во…